info@gnbuild.com

+359 884 789 226

Начало

Проекти

Услуги

Условия за ползване

Политика за лични данни

Условия за ползване

Общи условия за използване на уебсайта на „ДЖИ ЕН БИЛД“ ЕООД
Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Джи Ен Билд ” ЕООД от една страна, наричано по-долу „Оператор“, и Посетителите на Уебсайтa https://gnbuild.com от друга, наричани по-долу „Посетители“.
Потребителят, използвайки този Уебсайт, се задължава да спазва настоящите Общи условия. При несъгласие с Общите условия Посетителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на Уебсайта. Операторът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.
Ако Посетителят има въпроси относно използването на Уебсайта и предоставяните чрез него услуги, той може да се свърже с Оператора чрез посочените в Уебсайта контакти.
Дефиниции
Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и
изрази ще имат следното значение:
1.1. Уебсайт / Интернет сайт (“website”) е съвкупност от уеб страници, които се ползват чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1.2. https://gnbuild.com/ е уебсайт – виртуален информационен ресурс в Интернет, собственост на „ДЖИ ЕН БИЛД“ ЕООД, който дава възможност на Посетителите се запознаят и разгледат услугите и продуктите, предмет на настоящите Общи условия.
1.3. Посетител е всяко лице, което посещава уебсайта и използва информацията, предоставена чрез Уебсайта https://gnbuild.com/.
1.4. Оператор на настоящия Уебсайт е „ ДЖИ ЕН БИЛД“ ЕООД.
Информация относно Оператора
Чл. 2. Операторът предоставя информацията, стоките и услугите, предмет на тези Общи условия, посредством администрирания от него Уебсайт https://gnbuild.com/.
2.1. Операторът е със седалище и адрес на управление в гр.София, ул.Тимок 6А
2.2. Операторът е вписан в Търговския регистър с ЕИК 200126481
2.3. Операторът упражнява дейност на територията на Р. България
2.4. Телефонният номер за връзка с Оператора е 02/9664166.
2.5. Адресът на електронната поща на Оператора е office@gnbuild.com.
Съгласие с Общите условия
Чл. 3. При посещението на уебсайта и използването на някоя от фунцкионалностите му,
всеки Посетител се счита, че е съгласен с настоящите Общи условия.
Предоставяни услуги
Чл. 4. Операторът предоставя на Посетителя достъп до публикувана информация,
продукти и услуги на Уебсайта.
4.1. Продуктите и услугите, предоставяни от Оператора, са достъпни в менюто „Продукти” на Уебсайта.
4.2. Посетителят има възможността да заяви получаване на индивидуална оферта по предоставяните от Оператора продукти и услуги чрез контактите предоставени в Уебсайта.
Интелектуална собственост
Чл. 5. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Оператора (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Оператора или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Оператора, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
5.1. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Оператора, Операторът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
5.2. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Уебсайта на Оператора.
Лични данни
Чл. 6. (1)Операторът има право да събира и използва лични данни на посетителите на уебсайта само в съответствие със своята Политика за поверителност, публикувана тук (2)
Чл. 7. Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Посетителя, станала му известна по повод използване на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или недобросъвестно поведение на трети лица.
Чл. 8. Операторът събира и използва информацията по предходните точки за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Посетители (безплатни или платени). Операторът може да споделя посочените данните със свои партньори – адвокати и трети лица, когато това е необходимо за изпълнение на договор с Потребителя или при спазване изискванията на закона.
Права и задължения на потребителя
Чл. 9. Посетителят има право:
9.1. Да използва този Уебсайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и законните интереси на Оператора и трети лица.
9.2. Да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този Уебсайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Оператора, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в Уебсайта.
Права на посетителя
Чл. 10. Посетителят няма право:
10.1. Да копира, възпроизвежда, публикува, изпраща, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в Уебсайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин елементите от съдържанието на този Уебсайт, без предварително писмено разрешение от „Елит-П“ ЕООД.
10.2. Да използва Уебсайта или съдържанието в него в противоречие със закона и добрите нрави.
10.3. Да използва какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.
Чл. 11. Потребителят се задължава при ползване на Уебсайта:
11.1. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите
Общи условия, интернет етиката и добрите нрави;
11.2. Да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Уебсайта и предоставяните услуги.
Отговорност
Чл. 12. Операторът не носи отговорност:
12.1. За непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и други подобни обстоятелства.
12.2. За каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, причинени вследствие на начина на експлоатиране на техническите устройства на потребителя.
12.3. За евентуално причинени на Посетителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от Оператора.
12.4. За използването от Посетителя на други уебсайтове, към които препраща Уебсайтът на Оператора.
Чл. 13. С приемането на настоящите Условия за ползване Посетителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката му с Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на Оператора. Посетителят декларира, че няма да претендира за каквито и да било обезщетения от Оператора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
Чл. 14. Посетителят отговаря пред Оператора, когато с действията или бездействията си му причини вреди. Обезщетение се дължи както за причинени вреди, така и за пропуснати ползи.
Допълнителни разпоредби
Чл.15. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и закона, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Оператора или прекратяване поддръжката на Уебсайта му, в който случай всяка от страните следва да изпълни поетите до момента задължения.
Чл. 16. Страните декларират, че ако някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Политика за лични данни

Политиката за защита на личните данни отразява изискванията на Регламент 2016/679 ЕС относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент относно защитата на данните” или GDPR), във връзка с обработването на личните данни и Закона за защита на личните данни.
Настоящата Политика за личните данни, наричана по-долу за краткост „Политика за личните данни“ , е предназначена за регулиране на отношенията при обработката на лични данни между ДЖИ ЕН БИЛД ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“ , „Оператор“, собственик на интернет страницата: www.gnbuild.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“ , и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“ , на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

Информация за нас
Личните данни на лицата, извършили някакво действие в Сайта се обработват от „ДЖИ ЕН БИЛД“ ЕООД, ЕИК: 200126481 със седалище и адрес на управление в гр.СОФИЯ ул. Тимок 6А Телефонният номер за връзка с Оператора е 02/9964166/ office@gnbuild.com

Каква информация събираме и защо?
Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България .
Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за:

  • удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания;
  • генерирани кандидатури за работа;
  • предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя;
  • изпращане на Бюлетин в случай, че Ползвателя е предоставил съгласието си за получаване на такъв;
  • статистически информация за ползване на Интернет страницата;
  • защита на информационната сигурност на Интернет страницата;
  • счетоводни цели във връзка с ползване услугите на Доставчика;

Обезпечаване предоставянето на услугите на Доставчика.
Доставчикът не ползва и не обработва лични данни на Ползвателя, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на Ползвателя, които са свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.
Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.Интернет страницата използва бисквитки (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за бисквитки, достъпна на: www.gnbuild.com , с която чрез използването на Интернет страницата Ползвателят се съгласява.
С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия достъпни на: www.gnbuild.com
Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.
Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез (i) изпращане на електронно съобщение към Доставчика, с ясно изразено желание, към office@gnbuild.com; или (ii) чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено до Доставчика по пощата на адрес гр. София, ул. Тимок 6А